Các mốc thời gian quan trọng và địa chỉ

Các mốc thời gian quan trọng và địa chỉ

 

Bài viết gửi về địa chỉ email: hoithaooto2019@tnut.edu.vn

Thời hạn:

Nộp tóm tắt: 23/3/2019;

Nộp toàn văn: 15/4/2019;

Thông báo kết quả phản biện: trước 24/4/2019

Nộp báo cáo sau phản biện: trước 10/5/2019

Thông báo chấp nhận: 15/5/2019

Báo cáo tóm tắt và toàn văn gửi về Ban Thư ký

Thời gian và địa điểm tổ chức

Thời gian: 1-2 tháng 6 năm 2019

Địa điểm: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên, số 666 đường 3-2, P. Tích Lương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Liên hệ chi tiết: TS. Nguyễn Trung Kiên. Điện thoại: 0905088338

Email: hoithaooto2019@tnut.edu.vn

TIN CŨ HƠN

Hỗ trợ skype
0905088338